Dit is de privacyverklaring van Renergetica.

Renergetica

Eenmanszaak van Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB
KvK: 20118189

renie@renergetica.nl

https://www.renergetica.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het dossier (geschreven en digitale vastlegging).

Renergetica verwerkt bij het invullen en vastleggen hiervan zoals uw naam, organisatie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Algemeen

Voor Renergetica is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Renergetica respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
Wij verwerken de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving, een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Renergetica.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Renergetica. U dient zich ervan bewust te zijn dat Renergetica niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites die via een link op deze website bereikbaar zijn.
Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL in uw browser is gewijzigd.

 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Renergetica verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
  • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  • om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van Renergetica;
  • om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website(s), of het versturen van een email;
  • voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

 

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

  • de door u gegeven toestemming;
  • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Renergetica (belangenafweging).

Bewaartermijn

Renergetica bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Renergetica zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website met een SSL-certificaat, de installatie van diverse beveiligingsplug-ins die er voor zorgen dat ‘niet bevoegden’ encryptie van data krijgen te zien of versleutelde communicatie.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar: renie@renergetica.nl. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Renergetica zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. Renergetica zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Renergetica. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt via de bij ons bekende mailadres doorgegeven.

Contact

Als er vragen zijn over de privacy policy of over andere zaken stel ze dan via renie@renergetica.nl